LogoRegulamin   Serwis   Pomoc   Mapa sklepu   Kontakt      Nowości   Producenci
szukanie zaawansowaneDOSTĘPNYCH produktów: 10815KONFIGURATOR ZESTAWU KOMPUTEROWEGO
Regulamin
Informacje ogólne
 1. Właścicielem internetowego sklepu komputerowego Infores jest Firma Infores Pobo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 4 o kapitale zakładowym w wysokości 1 110 744,68 zł i numerze NIP: 795-19-92-364, Regon: 69053645300000. Została wpisana 06.09.2013 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000476096. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana w dalszej części regulaminu Infores. Natomiast pod pojęciem klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.
 2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.
 3. Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski
 4. Infores jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na fakturze VAT jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.
 5. Zamówienia na towary oferowane w sklepie Infores przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia.
 6. Wszystkie ceny towarów znajdujące się w Infores wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Wszystkie ceny zawierają rabat w wysokości 3% przy płatności za pobraniem, zwykłą przedpłatą na rachunek bankowy lub opłatą w systemie ratalnym. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem pomyłki obsługi sklepu lub oprogramowania.
 7. Na produkty zakupione w Infores wystawiamy faktury VAT, lub paragony, są one również gwarancją na zakupiony sprzęt.
 8. W uzasadnionych przypadkach Infores zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 9. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Obowiązkiem klienta jest, aby przed odebraniem przesyłki sprawdził czy opakowanie, lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie.
 10. Informacje zawarte na stronie Infores nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przez formularz zamówień, składa ofertę kupna danego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się moment pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 11. Informacje na temat szczególnych warunków gwarancji znajdziesz pod tym adresem.
 12. Informacje na temat mozliwosci zwrotu towaru znajdziesz pod tym adresem.
Składanie i potwierdzenie zamówienia
 1. Aby złożyć zamówienie drogą internetową na stronie https://www.infores.net/produkty/, należy podać w odpowiednim formularzu swoje imię i nazwisko, adresa zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym w przypadku telefonów stacjonarnych) oraz adres e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia przez Infores szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówień Klienta, oraz kontaktu z nim w razie potrzeb określonych przez Regulamin. Wszystkie pozostałe pola na formularzu rejestracji są opcjonalne i mogą zostać uzupełnione/zmienione/skasowane w dowolnej chwili.
 2. Warunkiem rozpoczęcia procesu złożenia zamówienia klienta jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza zamówienia i wysłanie go do Firmy Infores przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie znajdującej się pod adresem https://www.infores.net/produkty/
 3. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez Infores e-mailem, a Klient informowany jest o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie, które nie zostało automatycznie potwierdzone poprzez e-mail przez Infores - nie zostało również, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, przyjęte przez sklep. Prosimy wówczas o kontakt z obsługą sklepu ustalenia przyczyny.
 5. Poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie", w ostatnim kroku składania zamówienia, formularz z zamowieniem zostaje wyslany do obslugi sklepu. Firma Infores zastrzega sobie prawo do niewywiązania się z zamówienia.
 6. Zamówienia, których Klient nie potwierdzi w ciągu 24h od momentu złożenia, będą automatycznie anulowane.
 7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Firma Infores zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji obsługa Infores niezwłocznie zawiadomi klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Do momentu wysłania przesyłki Klient może anulować zamówienie dzwoniąc pod numer biura obsługi klienta: 016 678 55 99. Można również poinformować obsługę sklepu o chęci anulowania zamówienia odpisując na email potwierdzający złożenie zamówienia.
Terminy realizacji zamówienia
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych licząc od daty wysłania przez sklep potwierdzenia dostępności produktu.
 2. W przypadku rat, termin realizacji wydłużony jest o czas otrzymania zgody na kredyt, oraz podpisania umowy.
Postanowienia końcowe
 1. Oferta sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski. Koszty wysyłki dotyczą paczek nadawanych wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.
 2. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia Firmy Infores i nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem firm dostarczających zamówione przesyłki. Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Więcej informacji na temat polityki prywatności Infores znajdziesz pod tym adresem.
 3. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca jednak nie może zagwarantować, że wszystkie dane prezentowane na stronach sklepu, są wolne od błędów lub uchybień, w szczególności wynikających z cytowania opisów produktów udostępnianych przez producenta lub dostawcę. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem w celu potwierdzenia ewentualnych niejasności.
 4. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 5. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 6. Firma Infores zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
 7. W uzasadnionych przypadkach Infores zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyny
 8. Wszelkie ewentualne niezgodności ilościowe uwzględnione zostaną jedynie, gdy fakt ten zostanie zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną w dniu odbioru przesyłki.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji
 1. Infores zwany dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu, na który została wystawiona niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z określonym w instrukcji obsługi przeznaczeniem. Ewentualne wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie.
 2. Przedmiotem gwarancji jest sprzęt komputerowy ze wszystkimi podzespołami stanowiącymi jego części składowe zainstalowanymi przez Producenta i wymienionymi w tabeli z zestawieniem konfiguracyjnym.
 3. Okres, w którym obowiązuje niniejsza gwarancja jest podany na pierwszej stronie karty gwarancyjnej. Okres ten jest liczony w miesiącach od daty sprzedaży sprzętu wpisanej przez sprzedawcę do karty gwarancyjnej potwierdzonej dodatkowo dowodem zakupu. Elementy określane jako materiały eksploatacyjne, które ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej np. baterie, akumulatory, wentylatory, klawiatury, myszy posiadają skrócony okres gwarancji uruchomieniowej odpowiednio do 1-miesiąca od daty sprzedaży. Niniejsze warunki gwarancji obowiązują i dotyczą odrębnie każdego z wymienionych urządzeń.
 4. Dla zapewnienia prawidłowego działania sprzętu w okresie gwarancji, nabywca dokona na własny koszt okresowych przeglądów oraz czyszczenia i konserwacji sprzętu w szczególności wentylatorów, napędów optycznych, napędów FDD, klawiatur, touchpad'ów, itp. W przypadku braku używania sprzętu zaopatrzonego w akumulatory lub baterie powinny być prowadzone okresowo doładowywania trwające kilka godzin nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  1. czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
  2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez Producenta wyrobu,
  3. Gwarant dopuszcza sytuację, że na ekranie wyświetlacza LCD może znajdować się do pięciu niewłaściwie świecących pojedynczych elementów. Stan taki nie jest wadą i producent nie będzie rozpatrywał roszczeń z tego tytułu,
  4. wadliwego działania oprogramowania zainstalowanego w zakupionym sprzęcie, które winno mieć dołączoną Umowę Licencyjną określającą uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi i gwarancji.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w szczególności:
  1. powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji sprzętu lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez Producenta,
  2. sprzętu z brakującymi, zmienionymi numerami seryjnymi (gdy takie występują) lub uszkodzonymi plombami,
  3. powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zalecanymi przez Producenta,
  4. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
  5. szkody i uszkodzenia wynikłe z zabrudzenia, zakurzenia (np. elementów optycznych, łożysk, prowadnic itp.) oraz korozji (np. utlenienia się styków),
  6. wykonywania testów kontrolnych sprzętu komputerowego i innych towarów, przeprowadzonych na życzenie użytkownika, w wyniku których nie zachodzi potrzeba dokonania naprawy gwarancyjnej, oraz tych czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcja obsługi zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku, itp.
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, burza, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej itp.
 8. W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, uniemożliwiającej prawidłową eksploatację sprzętu Nabywca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt na swój koszt, do punktu serwisowego Infores uprzednio kontaktując się telefonicznie z serwisem technicznym pod numerem telefonu 16 6786467 wew. 2 gdzie otrzyma informacje na temat możliwości dokonania naprawy gwarancyjnej. W razie przyjęcia reklamacji i wymiany sprzętu Nabywca obowiązany jest zwrócić reklamowany sprzęt w stanie kompletnym, w przeciwnym bowiem razie Gwarant obciąży Nabywcę równowartością brakujących lub uszkodzonych elementów oraz kosztami ich wymiany.
 9. Nabywca ma prawo z tytułu udzielonej gwarancji do wymiany sprzętu na wolny od wad tylko wtedy jeżeli:
  1. mimo wykonania w o okresie gwarancji pięciu istotnych napraw gwarancyjnych, towar nadal będzie posiadał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
  2. serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe, a wada nie została zawiniona przez Nabywcę.
 10. Warunkiem przyjęcia reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną tj. zawierającą we wszystkich wymaganych miejscach datę sprzedaży, podpis Sprzedawcy, pieczęć firmową Sprzedawcy ora podpis Nabywcy. Dodatkowo do karty gwarancyjnej powinien być dołączony oryginał dowodu zakupu sprzętu, z wyraźną dat jego zakupu. W razie utraty Karty Gwarancyjnej następuje utrata uprawnień udzielonej gwarancji, a duplikat Karty Gwarancyjnej, bądź inne dokumenty zastępcze nie będą wystawiane.
 11. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu poniesie reklamujący.
 12. Sprzedawca zapewnia możliwie krótki termin naprawy sprzętu, nie przekraczający 14 dni roboczych. Termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni roboczych w przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
 13. W przypadku wykonania naprawy wyrobu poprzez dokonanie wymiany niesprawnego podzespołu na podzespół wolny od wad o innych numerach seryjnych niż uszkodzony okres gwarancyjny na wymieniony podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego wyrobu przedłużonego o czas przebywania w serwisie, chyba że zostanie ona wykonana w dniu zgłoszenia. W przypadku wykonania naprawy wyrobu poprzez dokonanie skutecznej naprawy niesprawnego podzespołu o tych samych numerach seryjnych okres gwarancyjny na wymieniony podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego wyrobu przedłużony o czas przebywania w serwisie. Wymienione przez Gwaranta podzespoły oraz wyroby stają się jego własnością.
 14. Nabywca traci gwarancję w przypadku:
  1. dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy sprzętu przez nieupoważnione osoby,
  2. naruszenia plomb umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład.
 15. W przypadku oprogramowania obowiązują warunki Umowy Licencyjnej. Kupujący akceptuje te warunki przez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego. Pakiet otwarty nie podlega zwrotowi.
 16. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach pamięci, zaleca Nabywcy wykonywanie odpowiednich "kopii bezpieczeństwa".
 17. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.
 18. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 19. Centrum Serwisowym Gwaranta jest firma: Infores
 20. Nabywca sprawdził w obecności kuriera zgodność sprzętu i oprogramowania wraz z kartą gwarancyjna i dowodem zakupu.
Zasady zwrotu towaru
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru.
Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że klient skorzysta z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zakup dokonany w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) lub z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (zakup dokonany w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą).
1. Zgodnie z powyższą ustawą zwrotowi nie podlegają:
 1. nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 2. towar sprowadzany na zamówienie
2. Zasady zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Infores:
 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny. Infores nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika, zwracany produkt zostanie przyjęty najdalej 10 dnia od daty dostarczenia towaru do klienta.
 2. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).
 3. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi produkt został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia (formularz z tyłu druku).
 4. W przypadku zwrotu towaru klient płaci za jego transport zarówno do klienta i z powrotem do firmy Infores wg. pełnych stawek transportowych faktycznie ponoszonych przez Infores. Przy kalkulacji doliczane będą ewentualne dodatkowe koszty związane ze specjalną dostawą (dostawa w godzinach wieczornych lub w sobotę) oraz potrącana wartość faktycznie zapłaconej usługi transportowej przez klienta.
 5. W przypadku zwrotu towaru na nasz koszt, przyjmujemy paczki wysyłane tylko firmą UPS.
 6. Wszystkie paczki pobraniowe wysłane na nasz adres nie będą odbierane
3. Jeżeli produkt był w momencie jego odebrania uszkodzony:
 1. Należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem UPS na adres: ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl, na koszt firmy Infores.
 2. W przesyłce winno znajdować się oświadczenie klienta, o tym, czy korzysta z prawa zwrotu towaru czy z prawa realizacji reklamacji:
  1. - wymiana towaru na wolny od wad realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych
  2. - zwrot gotówki (na konto lub przekazem pocztowym) następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta towaru oraz podpisanego dokumentu korekty sprzedaży.
Koszty transportu
Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej UPS.

Przykładowe koszty wysyłki zamówienia:
Forma płatności UPS Standard UPS Express Saver
Przelew (przedpłata na konto) 20 zł 25 zł
Płatne przy odbiorze zależne od zamówienia zależne od zamówienia
Raty online LUKAS Bank 46 zł 51 zł
Raty online ŻAGIEL SA 46 zł 51 zł
Karta kredytowa zależne od zamówienia zależne od zamówienia

Podane koszty dotyczą wysyłki jednej paczki. W przypadku konieczności wysłania towaru większą ilością paczek koszt transportu zostanie powiększony o ich ilość. Firma Infores Sp. z o.o. zastrzegamy sobie prawo do zmian w przyszłości zasad opłat za dostarczanie towarów. Koszty transportowe dopisywane są na dokumencie zakupu jako pozycja - "Usługa transportowa".
Czas dostawy liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi do momentu jej doręczenia i nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia.
Sklep 1komp.pl nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie wyjścia paczki z magazynu automatycznie wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego.