Polityka Prywatności

Administratorem danych jest

Administratorem Państwa danych jest:
INFORES Management Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Przemyślu, pod adresem ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000594152, NIP: 795-248-71-83, numer REGON: 180494695, e-mail: biuro@infores.net

Przetwarzane będą w następujących kategoriach danych:

  1. Imię i nazwisko
  2. dane kontaktowe w tym e-mail i telefon;
  3. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umów, wykonania usługi, realizacji zamówienia i wystawienia faktury oraz relacji biznesowych;

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją zamówienia, usługi lub umowy (np.: monitoring, wykonanie instalacji itp.),
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Nasza firmą,
  3. w celu realizacji zamówienia lub usługi, którą zawarli Państwo z Naszą firmą,
  4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INFORES Management Sp. z o.o. Sp. k., np. wystawienia faktury lub rachunku,
  5. w celach marketingowych INFORES Management Sp. z o.o. Sp. k.

.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom

w postaci Firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawieramy z tymi Firmami umowy zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy, zawsze udzielimy informacji . Informujemy również że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

zakres

W zakresie jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy, realizacji usługi lub zamówienia , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli Państwo odmówicie podania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie są wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowią warunku zawarcia umowy.


Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

uzasadniony interes

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z INFORES Management Sp. z o.o. Sp. k. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Prawa

Macie Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
W razie jakichkolwiek pytań, wyjaśnienia wątpliwości lub zmiany-uaktualnienia Państwa danych lub wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie prosimy o kontakt na adminrodo@infores.net